Утврђивање услова заштите животне средине при планирању простора и изградњи објеката

Назив услуге:

Утврђивање услова заштите животне средине при планирању простора и изградњи објеката

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Правни основ

Закон о планирању и изградњи