У Сремској Митровици презентовани просторни планови од изузетног заначаја за Срем

ВД подсекретара покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Бранкица Табак, присуствовала  је дана 30.03.2018. године у Сремској Митровици, јавној презентацији просторних планова регионалне инфраструктуре у Сремском округу коју је организовала Развојна агенција Срема уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, као носиоца израде просторних планова на територији Аутономне покрајине Војводине.

На јавној презентацији представљена су два донета просторна плана, а односе се на регионални систем наводњавања Срема и регионалног система водоснабдевања „Источног Срема“,чија је израда финансирана из буџета АПВ.

Израду Главног пројекта са претходном студијом оправданости, којим је подржана израда просторних планова финасирао је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалану сарадњу и локалну самоуправу са 500 хиљада динара, док је Регионална развојна агенција Срем као иницијатор израде определила 105 хиљада динара.

У свом обраћању, ВД подсекретара, Бранкица Табак, истакла је значај доношења просторних планова, јер без просторних планова нема ни планског основа за реализацију капиталних пројеката у области инфраструктуре.

Доношењем просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема створени су услови за изградњу и функционисање регионалног система за наводњавање пољопривредног земљишта, снабдевање водом сточарских фарми, снабдевање индустрије и насеља водом из отворених водотока и евентуалне потребе рибњака. Планом су обухваћене локалне самоуправе – Инђија, Ириг, Стара Пазова, Пећинци, Рума, Шид, Сремска Митровица и Бачка паланка.

Просторним планом подручја посебне намене система за водоснабдевање “Источни Срем“ створен је плански основ за оптимално коришћење постојећег водног потенцијала и снабдевање становништва и индустрије те обезбеђивање потребне и довољне количине воде одговарајућег квалитета. Планом је обухваћено пет локалних самоуправа – Инђија, Ириг, Стара Пазова, Пећинци и Рума.
 

У циљу заокружења система у области водопривреде у 2018. Години Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је  приступио и изради Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема. За израду наведеног плана у буџету АПВ опредељена су средства у износу од 24 милиона динара.