Фаза I

Фаза I

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за добијање дозволе или одобрења за изгардњу  или реконструкцију објекта или осталих интервенција у природи и природном окружењу

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА – Подношење Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – Листа II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

ЗАХТЕВ (pdf) се подноси за нове, односно планиране пројекте (по правилу у току израде идејног пројекта) и за изведене пројекте, односно за затечено стање.

САДРЖАЈ ЗАХТЕВА (pdf)

Упитник уз захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја (pdf)

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину подноси се на прописаном обрасцу и садржи:

 1. податке о носиоцу пројекта;
 2. опис локације;
 3. опис карактеристика пројекта;
 4. приказ главних алтернатива које су разматране;
 5. опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 6. опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
 7. опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;
 8. друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев прилаже се следећа документација:

 1. извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана;
 2. идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 3. графички приказ микро и макро локације;
 4. услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;
 5. доказ о уплати републичке административне таксе;
 6. други докази на захтев надлежног органа.

Изузетно, извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући урбанистички документ, не подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту чија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу.

Носилац изведеног пројекта (који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу), дужан је да поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања уз који се подноси и следеће:

 1. копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу;
 2. извод из пројекта изведеног објекта;
 3. извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци;
 4. графички приказ микро и макро локације;
 5. доказ о уплати републичке административне таксе.

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.