Фаза II

Фаза II

ПОСТУПАК ОДРЕЂИВАЊА ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за добијање дозволе или одобрења за изградњу  или реконструкцију објекта или осталих интервенција у природи и природном окружењу

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА – Подношење Захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја – Листа I и  Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 84/05), као и за пројекте  који се налазе на Листи II за које је надлежни орган одлучио да је потребна процена утицаја на животну средину.

Захтев (pdf) се подноси за нове, односно планиране пројекте (по правилу у току израде идејног пројекта) и за изведене пројекте, односно за затечено стање.

САДРЖАЈ ЗАХТЕВА (pdf)

Упитник уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину (pdf)

Захтев за одређивање обима и садржаја подноси се на прописаном обрасцу и садржи:

 1. податке о носиоцу пројекта;
  1.  опис локације;
 2. опис пројекта;
 3. приказ главних алтернатива које су разматране;
 4. опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 5. опис могућих значајних штетних утицаја пројекта;
 6. опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штених утицаја;
 7. нетехнички резиме података наведених од 2) до 6);
 8. подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације;
 9. друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

 1. извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана;
 2. идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 3. графички приказ микро и макро локације;
 4. услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;
 5. доказ о уплати републичке административне таксе;
 6. други докази на захтев надлежног органа.

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.