Јавна презентација материјала за израду ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“

Дана 27.06.2017. године у згради Скупштине општине Ковачица одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од  16.06.2017. до 30.06.2017. године. Материјал за израду ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ доступан је на увид заинтересованој јавности:

   – у дигиталном облику, у просторијама органа јединице локалне самоуправе надлежној за послове просторног планирања и урбанизма,

   – у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине:  http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/

Предложено заштићено подручје Предео изузетних одлика „Потамишје“, које је предмет израде овог Просторног плана, због изузетних природних вредности и потребе њиховог очувања, предложен је за стављање под заштиту као заштићено подручје I категорије. Студија заштите ПИО „Потамишје“, коју је израдио Покрајински завод за заштиту природе, достављена је на проглашење Министарству пољопривреде и заштите животне средине, тако да је поступак заштите покренут 2. априла 2015. године. Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), чланом 42. ст. 6. и 7, дефинисано је да се подручје за које је покренут поступак заштите сматра заштићеним.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, обухвата делове територија следећих јединица локалних самоуправа: Општина Сечањ, Општина Пландиште, Град Зрењанин, Општина Ковачица и Општина Опово.

Изради овог Просторног плана приступило се како би се обезбедило трајно очување и одрживо коришћење природних вредности Потамишја, а природно добро промовисало као подручје значајне научне, образовне, духовне, естетске, културне, туристичке и здравствено-рекреативне функције.

Простор Потамишја, осим станишта за богати живи свет, посебно за веома бројне строго заштићене врсте и врсте од међународног значаја, има значајну коридорску функцију, обезбеђујући физичку везу између обронака Карпата и обала Дунава које спаја.

Са друге стране, подручје нуди бројне услуге (обезбеђујуће, регулишуће, еколошке и едукативне), како локалном становништву, тако и широј заједници. Осим националног, постоји и значајан међународни оквир који подржава заштиту овог подручја, у виду, пре свега, међународних конвенција из области заштите биодиверзитета.

У уводној речи, Јелена Вујасиновић Гркинић, саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представнице обрађивача, одговорни планери Бранислава Топрек, дипл. инж. арх. и Тања Топо, дипл.инж. з.ж.с. представиле Просторни план у основним елементима.

Материјал за израду Просторног плана презентовао је изводе из планске документације вишег реда, опис постојећег стања, начин коришћења простора и основна ограничења у простору, опште циљеве израде плана, планирану претежну намену површина и очекиване ефекте у погледу унапређења начина коришћења простора.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Општинске управе општине Ковачица, ЈП Завод за урбанизам Војводине, ЈП за урбанизам Зрењанин, ЈП Воводинашуме, Одељења за урбанизам Градске управе града Зрењанина, Туристичке организације града Зрењанина, ВДП „Средњи Банат“ д.о.о. из Зрењанина, ВДП „Тамиш Дунав“ из Панчева, Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, МУП-а-Одељења за ванредне ситуације у Панчеву и других институција.

Органи, организације, јавна предузећа, овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора, правна и физичка лица који су корисници простора у обухвату Плана, позвани су том приликом да доставе своја мишљења у погледу  услова и неопходног обима и степена процене утицаја  на животну средину.