Јавна презентација материјала за израду ППППН Парка природе „Поњавица“

У оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида јавности је презентован Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“.

Дана 15.06.2017. године, у згради Управе града Панчева одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од  09.06.2017. до 23.06.2017. године. Материјал за израду ППППН Парка природе „Поњавица“ доступан је на увид заинтересованој јавности:

   – у дигиталном облику, у просторијама органа јединице локалне самоуправе надлежној за послове просторног планирања и урбанизма,

   – у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине:  http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/

Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник PC“, број 88/10) и Регионалним просторним планом АПВ („Службени лист АПВ“, број 22/11), утврђено је да ће се развој, заштита и уређење заштићених природних добара вршити на основу просторних планова подручја посебне намене, на основу чега су се стекли услови за израду овог Просторног плана.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана обухвата делове територијалних јединица Града Панчевa, односно следеће катастарске општине: Омољица, Банатски Брестовац и Иваново. За територију Града Панчева је донет Просторни план Града Панчева („Службени лист Града Панчева“, број 22/12).

Стварање просторних услова за усклађено и одрживо коришћење природних добара у оквиру подручја посебне намене ће допринети заштити биодиверзитета, угрожених природних ресурса и очувању предела.

У уводној речи, Софија Шумаруна, виши саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега је представница обрађивача, одговорни планер мр Љубица Протић Еремић, дипл. инж. хорт., представила Просторни план у основним елементима.

Материјал за израду Просторног плана презентовао је изводе из планске документације вишег реда, опис постојећег стања, начин коришћења простора и основна ограничења у простору, опште циљеве израде плана, планирану претежну намену површина и очекиване ефекте у погледу унапређења начина коришћења простора.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Градске управе Панчево, ЈП Завод за урбанизам Војводине, ЈКП „Зеленило“ из Панчева, ЈКП „Хигијена“ из Панчева, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Панчева“ и других институција.

Органи, организације, јавна предузећа, овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора, правна и физичка лица који су корисници простора у обухвату Плана, позвани су том приликом да доставе своја мишљења у погледу  услова и неопходног обима и степена процене утицаја  на животну средину.

 Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ ће дати плански основ за дефинисање активности у области, пре свега,заштите природе, туризма и руралног развоја, а биће створени услови за реализацију националних, регионалних и локалних интереса. За подручје посебне намене ће бити дата правила уређења и грађења у складу са условима заштите природе.