Јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације

У згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду одржана је јавна презентација Материјалa за израду  Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Рани јавни увид  у Материјал за израду  Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације, одржава се у трајању од 15 дана, од 04.04.2018.  до 18.04.2018. године. Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације са прегледном картом израђеном у размери 1:25 000 изложени су на рани јавни увид у згради Општинске управе општине Беочин, Општинске управе општине Ириг, Градске управе града Сремска Митровица и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

Основни разлози за израду и доношење ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације су потреба стварања планског основа за изградњу дистрибутивног гасовода, али и реализација стратешких приоритета у области енергетске инфраструктуре које су утврђене Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине, као и чињенице да је природни гас еколошки најчистије и најекономичније фосилно гориво, које се једноставно и лако дистрибуира до потрошача.

Доношењем овог Просторног плана стварају се неопходни услови за изградњу дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“, којим ће се општина Ириг интегрисати у гасоводни систем Републике Србије, редовним, стабилним, безбедним и еколошки оправданим снабдевањем природним гасом потрошача у западном делу општине Ириг и снабдевање природним гасом туристичког локалитета „Летенка“.

Предмет изградње је дистрибутивни гасовод пројектног притиска МОР 16 bar, у дужини од cca 23000 m максималног пречника DN 150, као и мерна станица МС „Ривица“ и мерно регулационе станице МРС „Јазак“, МРС „Мала Ремета“ и МРС „Летенка“.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, обухвата целе катастарске општине у следећим јединицама локалне самоуправе: Беочин: КО Беочин, Ириг: КО Ривица, КО Врдник, КО Јазак Село, КО Мала Ремета и КО Јазак Прњавор и Сремска Митровица: КО Бешеново и КО Шуљам.

У уводној речи, Јелена Вујасиновић Гркинић, саветник за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне поздравила је присутне и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле. Затим је присутне поздравила и помоћница директора у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ мр Драгана Дунчић, дипл. пр. планер, након чега су представници обрађивача, Милан Жижић, дипл.инж.маш. и Оливера Сенковић, дипл.инж.арх. представили Просторни план у основним елементима.

Јавној презентацији присуствовали су и представници општине Ириг, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајинског завода за заштиту природе, ЈП „Србијагас“, ЈП Комуналац Ириг и Електродистрибуције Нови Сад.

Правна и физичка лица позвана су да доставе сугестије и примедбе на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, најкасније до 18. априла 2018. године.