Јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас

У згради Општинске управе Општине Врбас одржана је јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас, одржава се у трајању од 15 дана, од 04.12.2017. до 18.12. 2017. године. Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас са прегледном картом израђеном у размери 1:25 000 изложени су на рани јавни увид у згради Општинске управе Општине Врбас и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

Основни разлог за израду и доношење ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас је стварање услова за ревитализацију и уређење дела канала Хс ДТД, у смислу побољшања квалитета воде и одрживог коришћења канала као мултифункционалног простора намењеног за водопривреду, пловидбу и рекреацију. Хс ДТД је кључни елемент водопривредног система Бачке и АП Војводине чија виталност значајно доприноси регионалном развоју.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, обухвата део територије општине Врбас и то: КО Врбас-атар и КО Врбас-град.

У сврху измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас – Бездан од ушћа у канал Бечеј – Богојево до хидро-чвора Врбас, на иницијативу ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, урађена је Претходна студија оправданости са Генералним пројектом измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Врбас – Бездан km 0+000 до km 6+000 од стране „Хидрозавода ДТД“ ад, Нови Сад.

У уводној речи, заменица начелнице Одељења за урбанизам Општинске управе Врбас Лидија Пауновић поздравила је присутне, након чега се Јелена Вујасиновић Гркинић, саветник за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обратила присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле. Затим су представници обрађивача, одговорни планери мр Драгана Дунчић, дипл. просторни планер. и мр Владимир Пихлер, дипл.инж. арх. представили Просторни план у основним елементима.

Јавној презентацији присуствовали су и професор Божа Далмација са Природно-математичког факултета из Новог Сада, др Тамара Зеленовић Васиљевић из ЈП Завод за урбанизам Војводине, представници Хидрозавода ДТД, ад, ЈВП Воде Војводине, Општинске управе Општине Врбас ,Одељења за урбанизам и стамбене послове, Еколошког покрета Врбаса, РЕС фондације из Београда и других институција, као и заинтереовани грађани из Врбаса и Црвенке.

Правна и физичка лица су позвана да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, најкасније до 18. децембра 2017. године.