Јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Материјалa за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.
Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, одржава се у трајању од 15 дана, од 13.04.2018. до 27.04.2018. године. Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема са прегледном картом израђеном у размери 1:100 000 изложени су на рани јавни увид у згради Општинске управе општине Шид, Општинске управе општине Ириг, Градске управе града Сремска Митровица, Општинске управе општине Пећинци и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.
Основни разлози за израду и доношење ППППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу и функционисање комуналне инфраструктуре прикупљања, транспорта и пречишћавања отпадних вода у региону Срем, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја. Основни циљ је заштита слива реке Саве у региону Срем, пречишћавањем отпадних вода са читаве територије овог региона, уз адекватну заштиту изворишта за водоснабдевање становништва.
Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана, обухвата у целости територије јединица локалних самоуправа: Шид, Ириг, Рума, Сремска Митровица и Пећинци, а површина подручја обухваћеног оквирном границом Просторног плана износи око 2748, 94 км2.
У уводној речи, Јелена Вујасиновић Гркинић, саветник за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне поздравила је присутне и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представници обрађивача, одговорни планери Јасна Ловрић, дипл.инж.арх., Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио. и Зоран Кордић, дипл.инж.саоб. представили Просторни план у основним елементима.
Јавној презентацији присуствовали су и представници Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Сремска Митровица, Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине Сремска Митровица, ЕД Сремска Митровица, ЈКП „Водовод“ Шид, ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица, ЈП „Војводинашуме“ – шумско газдинство Сремска Митровица, Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица и други.
Правна и физичка лица позвана су да доставе сугестије и примедбе на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, најкасније до 27. априла 2018. године.