Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“

Нови Сад20. септембар 2018.

Сремска Митровица, 21. септембар 2018.

У оквиру јавног увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намена „Фрушка гора“ и у Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 03.09. до 02.10.2018. године, одржане су две јавне презентације:

  • у четвртак 20.09.2018. године, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, и
  • у петак 21.09.2018. године, у згради Скупштине Града Сремска Митровица.

Јавна презентација у Новом Саду, 20. септембар 2018.

Јавну презентацију у четвртак 20.09.2018. године у Новом Саду, организовали су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде овог Просторног плана, и ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у својству обрађивача. Презентацију је отворила Софија Шумаруна, дипл.инж.арх., виши саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која је поздравила присутне и упознала са основним подацима о плану и спроведеној процедури.

Током презентације су одговорни планери Славица Пивнички, дипл.инж.пеј.арх., и Свјетлана Реко, дипл.инж.арх., као представници обрађивача, упознали све присутне са процедуром израде предметног плана, понуђеним планским решењем и планираним спровођењем плана.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Новог Сада, Покрајинског завода за заштиту природе, ЈП „Националног парка Фрушка гора“, орјентиринг савеза Војводине, више планинарских савеза и удружења грађана.

Јавна презентација у Сремској Митровици, 21. септембар 2018.

Другу јавну презентацију одржану 21.09.2018. године у Сремској Митровици, организовали су  Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде плана, ЈП „Завода за урбанизам Војводине“, у својству обрађивача и Градске управе Сремске Митровице, као домаћин. Презентацију је отворила Мирјана Вашут, дипл.прост.план., директор ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из Сремске Митровице, која је у име домаћина Градске управе Сремске Митровице и Градоначелника Сремске Митровице поздравила присутне и пожелела им добродошлицу. Потом се испред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине окупљенима обратила др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх. саветник за просторно планирање, која је присутне упознала са основним подацима о плану и процедури спровођења јавног увида.

Током презентације су одговорни планери Славица Пивнички, дипл.инж.пеј.арх., и Свјетлана Реко, дипл.инж.арх., као представници обрађивача, упознали све присутне са процедуром израде предметног плана, понуђеним планским решења и планираним спровођењем плана.

Јавној презентацији су присуствовали и представници Градске управе Сремска Митровица, ЈП „Урбанизма“ из Сремске Митровице, ЈУП „Плана“ из Руме и Општинске управе Инђија.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе реализације стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења природних и културних добара, који су утврђени Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10) и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11).

Национални парк „Фрушка гора“ основан је 1960. године. Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/2015) утврђена је површина од 26.672 ha, границе и режим заштите, циљеви, вредности, управљање и одрживо коришћење. Чланом 19. овог Закона регулисано је да се за подручје Националног парка доноси просторни план подручја посебне намене. Подручје Фрушке горе са манастирима категорисано је као непокретно културно добро – просторно-културно историјска целина од изузетног значаја за Републику Србију 26.11.1990. године („Службени гласник РС“, број 16/1990). Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине препознаје фрушкогорске манастире, Сремске Карловце, Петроварадинску тврђаву и историјски Град Нови Сад као културно-пејсажне целине.

Просторни план подручја посебне намене „Фрушке горе“ даје плански основ за дефинисање активности у области, пре свега заштите природе, културног наслеђа, туризма и руралног развоја, а биће створени услови за просторни развој кроз реализацију националних, регионалних и локалних интереса. Стварање просторних услова за усклађено и мудро коришћење природних и културних добара допринеће заштити биодиверзитета и културног наслеђа, као и очувању угрожених природних ресурса и јединственог карактера предела.

Током јавних презентација развила се дискусија, и посебно је истакнута могућност свих правних и физичких лица да све своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене „Фрушке горе“, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад или на адресе органа задужених за послове урбанизма у Граду Новом Саду и Сремској Митровици, и општинама Беочин, Сремски Карловци, Бачка Паланка, Инђија, Ириг, Рума и Шид, у писаној форми, у току трајања јавног увида, до 02.10.2018. године. Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 17.10.2018. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.