Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј

У четвртак, 01.10.2020. године, у згради ЈВП „Воде Војводине“ у Новом Саду, одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј коју је организовао Носилац израде овог Просторног плана, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 14.09. 2020. до 13.10. 2020. године у општини Житиште, у Граду Зрењанину, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У уводној речи, Jелена Вујасиновић, саветница за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представнице Обрађивача, одговорни планери мр Драгана Дунчић, дипл. просторни планер и Зорица Санадер, дипл.инж.електр., представиле Просторни план у основним елементима.

Кроз презентацију је дат приказ Просторног плана са циљем стварања услова за ревитализацију Канала Бегеј, што подразумева измуљење седимената од границе са Румунијом до Хидрочвора Клек, ради унапређења пловности и унапређења еколошких параметара.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 21.10.2020. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.