Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“

У уторак, 27.10.2020. године, у згради Градске управе града Кикинда, одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ коју је организовао Носилац израде овог Просторног плана, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 08.10.2020. до 06.11.2020. године у општини Чока, општини Нови Кнежевац, у граду Кикинда, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У уводној речи, Jелена Вујасиновић, дипл.инж.арх.-мастер, саветница за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представнице Обрађивача, одговорни планери Лана Исаков, маст.инж.арх. и мр Љубица Протић Еремић, дипл.инж.хорт., представиле Просторни план у основним елементима.

Кроз презентацију је дат приказ Просторног плана са циљем стварања просторних услова за усклађено и одрживо коришћење природних добара у оквиру подручја посебне намене – Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, као највећe и најочуванијe низијскe целинe травних станишта, како би се допринело заштити биодиверзитета и угрожених природних ресурса.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Покрајинског завода за заштиту природе, Секретаријата за развој и управљање инвестицијама, Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Кикинда и ловачког удружења „Перјаница“ из Мокрина .

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ на животну средину, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма Општинске управе Нови Кнежевац, Општинске управе Чока, Градске управе Кикинда и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 18.11.2020. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.