Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације

Нови Сад, 04. октобар 2018.

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 18.09. до 17.10.2018. године, у четвртак, 04.10.2018. године, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, „Сапутник-М“ д.о.о. из Сомбора, огранак „Меридијанпројект – урбанистичко и просторно планирање“. Наручилац израде Просторног плана је Јавно предузеће „Србијагас“.

Презентацију је отворила Софија Шумаруна, дипл.инж.арх., виши саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која је поздравила присутне и упознала са основним подацима о Просторном плану и спроведеној процедури. Током презентације је одговорни планер Јене Јанковић, дипл.инж.арх., упознао присутне са поводом за израду предметног просторног плана и планским решењем, и детаљно представио планирану трасу гасовода са свим просторним елементима. На крају је приказао начин спровођења предметног плана у простору обухвата. После излагања су присутни поставили питања о планираној технологији реализацији транспортног гасовода, на која је одговарао Милан Марковић, дипл.инж.маш., део тима за израду Просторног плана.

Јавној презентацији присуствовали су представници Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и представници Општинске управе Беочин.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе реализације циљева и стратешких приоритета у области енергетске инфраструктуре, који су утврђени Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10) и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11). Други разлози за доношење Просторног плана су стварање планског основа за изградњу транспортног гасовода и решавање ограничења за реализацију великих инфраструктурних објеката од значаја за Републику Србију (модернизација магистралне железничке пруге Београд-Суботица-Државна граница (Келебија) и изградња коридора државног пута Iб реда број 21 Нови Сад–Рума-Шабац). Доношењем овог Просторног плана формирају се неопходни предуслови за стабилно снабдевање природним гасом потрошача на сремској страни Града Новог Сада, уз истовремено елиминисање постојећих конфликта у простору и стварање предуслова за озакоњење објеката.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресе органа задужених за послове урбанизма у Граду Новом Саду и Општини Беочин, у току трајања јавног увида, до 17.10.2018. године. Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 29.10.2018. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.