Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 24. јула 2017. до 23. августа 2017. године. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације на животну средину  изложени су на јавни увид у згради Градске управе града Сремска Митровица, Општини Рума, Општини Шид и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току трајања јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације.

У току презентације, истакнуто је да разлози за доношење овог Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид, којим ће се општина Шид и западни део територије града Сремска Митровица повезати у гасоводни систем Репубике Србије.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Градске управе за урбанизам града Сремска Митровица и ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица. У дискусији која је уследила, посебно је истакнут значај израде овог важног планског документа са циљем да се обезбеди гасификација овог подручја и његово повезивање са гасоводним системом Републике Србије и суседних држава.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.