Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације

Ириг, 11. децембар 2018.

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 28.11. до 28.12.2018. године, у уторак, 11.12.2018. године, у згради Општине Ириг, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови сад.

Презентацију је отворила др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која је поздравила присутне и упознала са спроведеном процедури. Током презентације је одговорни планер Оливера Сенковић, дипл.инж.арх., упознао присутне са основним подацима о Просторном плану, поводом за израду предметног просторног плана, спроведеним корацима израде Просторног плана, планским решењем и начином спровођења. После излагања су присутни поставили питања о планираној траси дистрибутивног гасовода, на која су одговарали одговорни планери Оливера Сенковић и Милан Жижић, дипл.инж.маш.

Јавној презентацији присуствовали су представници Општинске управе Ириг.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу дистрибутивног гасовода и омогућавање ефикасног и континуираног снабдевања природним гасом насеља Ривица и Јазак и туристичког локалитета „Летенка“.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресе органа задужених за послове урбанизма у Граду Сремској Митровици и Општинама Ириг и Беочин, у току трајања јавног увида, до 28.12.2018. године. Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 08.01.2019. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.