Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“

Зрењанин, 22. април 2019.

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 08.04. до 07.05.2019. године, у понедељак, 22.04.2019. године, у згради Градске управе Зрењанин, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.

Презентацију је отворила др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која се захвалила Граду Зрењанину на гостопримству,  поздравила присутне и упознала са спроведеном процедуром. Током презентације је одговорни планер Свјетлана Реко, дипл.инж.арх., упознала присутне са основним подацима о Просторном плану, поводом за израду предметног просторног плана, спроведеним корацима израде Просторног плана, планским решењем, правилима грађења и начином спровођења. После излагања су присутни изнели своја искуства о очувању предела и поставили питања о одређеним правилима уређења и заштите простора, као и предстојеће процедуре за доношење плана. На питања су одговарали одговорни планери Свјетлана Реко, помоћник директора ЈП „Завода за урбанизам Војводине“ Драгана Дунчић, дипл. прост. планер, као и представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Сања Симеунчевић Радуловић.

Јавној презентацији присуствовали су представници Градске управе Зрењанин, ЈП за урбанизам Зрењанин и Установе „Резервати природе“ Зрењанин.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за дефинисање активности у области, првенствено заштите Предела изузетних одлика „Потамишје“, туристичког и руралног развоја и за реализацију регионалних и локалних интереса.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресу органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма у Граду Зрењанину и општинама Ковачица, Опово, Пландиште и Сечањ, у току трајања јавног увида, до 07.05.2019. године. Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 15.05.2019. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.