Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема

Сремска Митровица, 29. август 2019.

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 15.08. до 14.09.2019. године, у четвртак, 29.08.2019. године, у згради Градске управе Града Сремска Митровица, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.

Јавној презентацији присуствовали су  представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине Сремске Митровице, Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Сремске Митровиц, Општинске управе Пећинци, ЈКП „Путева“ Пећинци, ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци, Регионалне развојне агенције Срема, Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Сремска Митровица и Геостатике д.о.о.

Презентацију је отворила др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која се захвалила Граду Сремској Митровици на гостопримству, поздравила присутне и упознала са спроведеном процедуром. Током презентације су одговорни планери Јасна Ловрић, дипл.инж.арх., и Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио., упознали присутне са основним подацима о Просторном плану, поводом за израду предметног просторног плана, спроведеним корацима израде Просторног плана, планским решењем, правилима грађења и начином спровођења.

После излагања обрађивача, су представници Регионалне развојне агенције Срема похвалили сарадњу са обрађивачем на изради Просторног плана и истакли значај овог Просторног плана за будућу реализацију система. Помоћник директора ЈП „Завода за урбанизам Војводине“ Драгана Дунчић, дипл. прост. планер, је нагласила да ће се доношењем овог Просторног плана заокружити прича о коришћењу и заштите вода у Срему. Присутни представници институција су изнели своја искуства на третману отпадних вода и поставили питања о начину спровођења плана. На питања су одговарали одговорни планери.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу и функционисање комуналне инфраструктуре прикупљања, транспорта и пречишћавања отпадних вода у региону Срема, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја. Основни циљ је заштита слива реке Саве у региону Сремa, пречишћавањем отпадних вода са читаве територије овог региона, уз адекватну заштиту изворишта за водоснабдевање становништва.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресу органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма у Граду Сремска Митровица и Општинама Ириг, Рума, Пећинци и Шид, у току трајања јавног увида, до 14.09.2019. године. Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 26.09.2019. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.