Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се се реализује у треајању од 30 дана, од 18.06. до 17.07.2018. године, у среду, 04.07.2018. године, у згради Скупштине општине Жабаљ, одржана је јавна презентација у чијој су организацији, осим Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, као носиоца израде овог Просторног плана, учествовали и ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у својству обрађивача, као и јединице локалне самоуправе на чије се територије односи обухват предметног плана.

Презентацију је отворио начелник ОУ Жабаљ Стеван Деспотов, а испред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, као носиоца израде просторног плана присутнима се обратила Драгица Плећаш, дипл. прав. на радном месту за нормативно-правне правне послове у области просторног и урбанистичког планирања у звању саветника.

Током презентације, мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх. и Наташа Симичић, дипл.пр.планер-мастер, као представници обрађивача упознали су присутне с процедуром израде предметног плана, као и с понуђеним планским решењима.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе реализације стратешких приоритета у области заштите предела, уређења и унапређења природних добара, који су утврђени Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10) и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11). Због природних, предеоних и амбијенталних вредности, простор који је обухваћен Просторним планом, захтева посебне режиме заштите, организације, уређења и коришћења.

Корито Јегричке представља систем повезаних бара, кроз које вода отиче све до ушћа у Тису, и њен средишњи део тока, прати стална динамика плављења обалног појаса. Услед промена водног режима омогућен је развој специфичне водене (акватичне) флоре и вегетације.

Заштићено подручје својим депресијама и воденим током представља еколошки коридор према реци Тиси, градећи националну еколошку мрежу, која је повезана са паневропском еколошком мрежом. Заштитом Парка природе „Јегричка“ кроз израду овог планског документа, остварује се општи циљ очувања биолошке разноврсности. Тиме се обезбеђује очување јединственог предела бачког водотока и подручја од ког зависи опстанак виталнијих популација биљних и животињских врста, као и увид у геоморфолошку и хидролошку прошлост овог дела Панонске низије.

Улога водотока Јегричке, као природног пречистача воде, унапредиће се кроз израду овог планског документа, чиме ће се обезбедити функционалност екосистема водотока и његовог окружења, прописивањем одговарајућих мера заштите, начина уређења и коришћења простора, регулисањем правила уређења и грађења овог специфичног подручја.

Током презентације развила се дискусија, и посебно је истакнута могућност свих правних и физичких лица да све своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад или на адресе органа задужених за послове урбанизма у општинама Бачка Паланка, Врбас, Темерин, Србобран и Жабаљ, у писаној форми, у току трајања јавног увида, до 17.07.2018. године.