Јавне презентације Програма имплементације Регионалног просторног плана АПВ за период 2017-2021. година

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине, сходно члану 80. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015), овим путем обавештава да је израђена Радна верзија Нацрта Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2021. година од стране ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Програм имплементације регионалног просторног плана, према члану 72. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015), садржи:

1) приоритетне пројекте који произлазе из стратешких приоритета просторног плана са разрадом која садржи следеће: одговорност за извршење пројекта, динамику реализације пројекта (трајање и рок извршења пројекта) и износе и изворе средстава за финансирање пројекта;

2) везу са стратешким приоритетима европских интеграција;

3) опис показатеља за праћење промена стања у простору на нивоу јединице локалне самоуправе;

4) смернице за реализацију информационог система о просторном развоју на регионалном нивоу;

5) преглед стања постојећих просторних планова, генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације на подручју плана (извод из централног регистра) и предвиђену израду просторних планова, генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације;

6) начин сарадње са ресором регионалног развоја.

Сва поглавља у Програму имплементације РПП АПВ за период 2017-2021. године су урађена уз хоризонталну и вертикалну координацију актера са републичког, покрајинског и регионалног нивоа.

Чланом 80. став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015) прописано је да се у току израде програма имплементације регионалног просторног плана организују јавне презентације у седиштима управних округа.

Стога, овим путем обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, планирао да се одрже јавне презентације заједно са ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад према следећем распореду:

Сремски округ – седиште Сремска Митровица – дана 26.01.2018. године у 11 часова, седиште Сремског управног округа, сала бр. 7, II спрат, Светог Димитрија бр. 8, Сремска Митровица

Средњебанатски округ – седиште Зрењанин – дана 29.01.2018. године у 11 часова, Градска кућа Града Зрењанина, мултимедијална сала, Трг слободе бр. 10, Зрењанин

Севернобачки округ – седиште Суботица – дана 02.02.2018. године у 11 часова – седиште Севернобачког управног округа, сала 5 и 6, Трг Лазара Нешића бр. 1, Суботица

Западнобачки округ – седиште Сомбор  – дана 05.02.2018. године у 11 часова – зграда Градске управе Града Сомбора, свечана сала, I спрат, Трг цара Уроша бр. 1 , Сомбор

Јужнобачки округ – седиште Нови Сад – дана 09.02.2018. године у 11 часова зграда Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад

Јужнобанатски округ – седиште Панчево – дана 12.02. 2018. године у 11 часова – седиште Јужнобанатског управног округа, мала сала, I спрат, Трг краља Петра I бр. 2 – 4, Панчево

Севернобанатски округ – седиште Кикинда – дана 19.02.2018. године у 11 часова – седиште Севернобанатског управног округа, Трг српских добровољаца бр. 11, Кикинда

Програм имплементације регионалног просторног плана АП Војводин