Јавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се, у трајању од 30 дана, од 18.09.2018. године до 17.10.2018. године.

Оглас

Нацрт ППППН гасовода Футог-Беочин
Прегледна карта простора
Реферална карта 1-Посебна намена простора
Реферална карта 2-1 Мрежа насеља-инфраструктурни системи-природни ресурси-заштита
Реферална карта 2-2 Мрежа насеља-инфраструктурни системи-природни ресурси-заштита
Реферална карта 2-3 Мрежа насеља-инфраструктурни системи-природни ресурси-заштита
Реферална карта 2-4 Мрежа насеља-инфраструктурни системи-природни ресурси-заштита
Реферална карта 2-5 Мрежа насеља-инфраструктурни системи-природни ресурси-заштита
Реферална карта 2-6 Мрежа насеља-инфраструктурни системи-природни ресурси-заштита
Реферална карта 2-7 Мрежа насеља-инфраструктурни системи-природни ресурси-заштита
Реферална карта 2-8 Мрежа насеља-инфраструктурни системи-природни ресурси-заштита
Реферална карта 3-Спровођење плана

Прилог 1-Попречни профил приступног пута
Прилог 2-Подужни профил приступног пута
Прилог 3 -УКРШТАЊЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ Iб 12
Прилог 4 -УКРШТАЊЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IIа 119
Прилог 5-Типски укрштај са каналом
Прилози 6-7-8
Прилог 9-ГРЦ-ПРИСТУПНИ ПУТ
Прилог 9-ГРЧ-ПРИСТУПНИ ПУТ
Прилог 10-ГМРС

Извештај о СПУ ППППН гасовода Футог-Беочин на животну средину
Графички прилог 1-ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Графички прилог 2-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПРОСТОРА НА ОРТО-ФОТО
Графички прилог 3-1-Извод из Нацрта Просторног плана-Реферална карта 2-1
Графички прилог 3-2-Извод из Нацрта Просторног плана-Реферална карта 2-2
Графички прилог 3-3-Извод из Нацрта Просторног плана-Реферална карта 2-3
Графички прилог 3-4-Извод из Нацрта Просторног плана-Реферална карта 2-4
Графички прилог 3-5-Извод из Нацрта Просторног плана-Реферална карта 2-5
Графички прилог 3-6-Извод из Нацрта Просторног плана-Реферална карта 2-6
Графички прилог 3-7-Извод из Нацрта Просторног плана-Реферална карта 2-7
Графички прилог 3-8-Извод из Нацрта Просторног плана-Реферална карта 2-8
Графички прилог 4-ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА
Графички прилог 5- ПЕДОЛОШКА КАРТА