ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА”

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине покрену je поступак измене и допуне Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ у циљу усаглашавања назива управљача са покрајинским правним актима.

Чланом 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ (²Службени лист АПВ², бр. 14/15), поверава се на управљање Јавном предузећу „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“, Бела Црква. На основу члана 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 103/2015), јавна предузећа су изгубила статус индиректних корисника буџетских средстава и јединице локалне самоуправе имале су обавезу да ускладе статус индиректних корисника буџетских средстава са тим законом (члан 17. тог закона). С тим у вези, дана 24.01.2017. године, извршена је статусна промена и припајање тог предузећа, као Друштва преносиоца, привредном друштву Јавном комуналном предузећу „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, као Друштву стицаоцу (уписано у привредни регистар Агенција за привредне регистре, Решењем број БД 23825/2017, od 28.03.2017. године), доношењем Одлуке о измени и допуни оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, на седници Скупштине општине Бела Црква одржаној дана 24.01.2017. године, према којој је Јавном комуналном предузећу „Белоцрквански комуналац“ ул. Хајдук Вељкова бр.2, Бела Црква, поверено као правном следбенику, на управљање заштићено подручје Предео изузетних одлика „Караш-Нера“.