Јавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 11.12.2019. године до 09.01.2020. године.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради Скупштина Аутономне покрајине Војводине, сала 1, улица Владике Платона бб  у Новом Саду, 27.12.2019. године у 11:00 часова.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 09.01.2020. године; или преко  надлежног органа Града Суботице за послове просторног планирања и урбанизма – Секретаријат за грађевинарство, Трг Слободе број 1 Суботица.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 13.01.2020. године у Новом Саду, у згради  Скупштине Аутономне покрајине Војводине у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.

  1. Oглас за јавни увид
  2. ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење – текстуални део
  3. ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење – графички део
  4. Извештај о стратешкој процена утицаја ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење на животну средину