Јавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се, у трајању од 30 дана, од 28.11.2018. године до 28.12.2018. године.