Јавни увид у нацрт ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ који се одржава у периоду од 08.04.2019. године до 07.05.2019. године

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ на животну средину

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана 22.04.2019. године у 11,00 часова у Граду Зрењанину, у Прес сали у згради Градске управе, на адреси: Трг Слободе 10, Зрењанин.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја физичка и правна лица могу доставити у писаној форми на адресе: Градска управа Града Зрењанина – Одељење за урбанизам, Трг Слободе 10 Зрењанин; Општина Ковачица, Маршала Тита број 50, Ковачица; Општина Пландиште – Служба за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Војводе Путника 38, Пландиште; Општина Сечањ – Одељење за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и грађевинарство, Вожда Карађорђа 57, Сечањ; Општине Опово – Одељење за имовинско правне, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство Бориса Кидрича 10, Опово; или Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 07.05.2019. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 15.05.2019. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 15 часова.

 1. Оглас за јавни увид
 2. ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“
 3. П1-Просторне целине и подцелине подручја посебне намене
 4. Р1-Посебна намена простора
 5. Р2.1-Мрежа насеља и саобраћајна инфраструктура
 6. Р2.2-Воде и водна инфраструктура
 7. Р2.3-Енергетска и електронска комуникациона инфраструктура
 8. Р3.1-Природна и културна добра
 9. Р3.2-Природни ресурси и  заштита животне средине
 10. Р4-Карта спровођења
 11. Стратешка процена утицаја ППППН ПИО „Потамишје“ на животну средину
 12. Р0-Заштита животне средине и природних добара

 

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“

Извештај о обављеном јавном увиду