КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 5. ст. 2. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14),  члана 22. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине  („Службени гласник РС”, број 99/09 и 67/12 – одлука УС) и члана 39. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14,  54/14 – др. одлука, 37/16 и 29/17), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, оглашава

 К О Н К У Р С ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

                Оглашава се уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине, у оквиру рибарских подручја која су одређена Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015)

 

II

Делови рибарских подручја  „Бачка”, „Банат” и „Срем” уступају се на период од десет година, и то од 01.01.2019. до 31.12.2028. године.

 

VIII

Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно или поштом на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам  и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.  Рок за подношење пријава по Конкурсу тече од наредног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ закључно са 17.12.2018. године.

Конкурсна документација подноси се у коверти са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (назив рибарског подручја) НЕ ОТВАРАТИ.

Конкурсна документација поднета по истеку наведеног рока као и пријаве са непотпуном, неуредном, нечитком или нетачном документацијом неће се узети у разматрање.

Напомена: не достављати документацију која није тражена овим конкурсом јер иста неће бити узета у разматрање.

Све потребне информације у вези са конкурсом могу се добити путем мејла:

sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs

tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs  

brigita.maric@vojvodina.gov.rs.