Author
Agota Šurjan

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење опасног отпада, оператеру METAL FORMA KOS d.o.o. Pančevo, на локацији у ПАНЧЕВУ, Кудељарски насип Прва бр. 122д, , на к.п. бр. 11416/22 КО Панчево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, [...]

Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса, на катастарској парцели број 6146/8 К.О. Бачка Топола – град, наручиоца „Геби“ доо, Маршала Тита 46, Чантавир

Потврда Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса, на катастарској парцели број 6146/8 К.О. Бачка Топола – град; Урбанистички [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Чоки, ул. Виногради бб, на катастарској парцели 2716 КО Чока

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Преузета четири службена возила у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

У петак, 13. августа 2021. године, на паркингу Покрајинске владе, уручена су четири службена возила Сектору за инспекцијске послове Покрајинског секретаријата за урбанизам [...]