Author
Zoran Šandin

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације

Нови Сад, 04. октобар 2018. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне [...]

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе Batagon Energy AD Beograd – огранак Batagon Energy Sombor-Погон Топионица

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног отпада (операција R4 третман отпада са високим садржајем олова), оператера “Batagon [...]

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину

Оглас за јавни увид Нацрт Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ 01-Прегледна карта-целине и подцелине 1-1Р-Посебна намена 1-2Р-Посебна намена за локације за [...]