Author
Zoran Šandin

ИЗМЕНА ОГЛАСА О ЈАВНОМ УВИДУ у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“

ИЗМЕНА ОГЛАСА О ЈАВНОМ УВИДУ у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ [...]

Радионица за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету

Златибор, 11-12.12.2018. Представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовао је на радионици за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету, [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације

Ириг, 11. децембар 2018. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације [...]