Јавни увид за Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Oбавештење о Јавном увиду у Просторни план подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ [...]

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ПППППН Парка природе „Поњавица“на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се, у трајању од 30 дана, од 15.01.2019. године до 13.02.2019. [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације

Ириг, 11. децембар 2018. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације [...]

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ одржаће се у трајању од 09.11.2018. године до [...]

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације

Нови Сад, 04. октобар 2018. У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне [...]

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину

Оглас за јавни увид Нацрт Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ 01-Прегледна карта-целине и подцелине 1-1Р-Посебна намена 1-2Р-Посебна намена за локације за [...]