Јавни увид за Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину

Оглас за јавни увид Нацрт Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ 01-Прегледна карта-целине и подцелине 1-1Р-Посебна намена 1-2Р-Посебна намена за локације за [...]