ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Обавештење о доношењу Решења о одузимању дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера „Eco-logistica“ DOO, Сељачких буна 43/IV, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији оператера оператеру „STEEL IMPEX“ DOO, Вихорска 35, Сремска Каменица

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Скупштина АПВ  на 35. седници одржаној 20.12.2019. донела три просторна плана подручја посебне намене и једну одлуку о изради просторног плана

На 35. седници одржаној 20. децембра 2019. године Скупштина АПВ је донела три Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторних планова подручја посебне намене [...]

Одржана завршна конференција прекограничног IPA пројекта PANNONSTEPPES

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на завршној конференцију пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном [...]

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта подвожњака на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) у Степановићеву

Јавна презентација се одржава у периоду од 17.12.2019. године до 23.12.2019. године. Примедбе и сугестије се могу доставити у току трајања јавне презентације [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру GEA-COOP SRB DOO, Булевар Јована Дучића 39 б/II, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МС 4 – ГРЧ Госпођинци на територији општине Жабаљ (КО Жабаљ)

Јавна презентација се одржава у периоду од 12.12.2019. године до 18.12.2019. године. Оглас о јавној презентацији Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу [...]

Јавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 11.12.2019. године до [...]