Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021-2035. године у седишту Сремског управног округа

Прва јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, одржана је дана 22.03.2022. године у згради Градске управе града Сремска Митровица. Обрађивач Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године је ЈП „Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 21. марта 2022. до 19. априла 2022. године. Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину изложени су на јавни увид у аналогном облику у седиштима свих јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

У уводној речи, Јелена Вујасиновић Гркинић, саветник за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега је представницa обрађивача мр Драгана Дунчић, помоћник директора за послове за оснивача представила Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године у основним елементима. Регионални просторни план Покрајине представља кровни документ за усмеравање развоја и основа за усклађивање секторских политика у АПВ, поставља смернице развоја за појединачне просторне системе, насеља, инфраструктурне коридоре, заштиту и предвиђа мере за њихову имплементација. У току презентације, истакнуто је да концепт регионалног просторног развоја има свеобухватни приступ, којим се наглашава разноликост Покрајине у њеним географским, еколошким и развојним карактеристикама као кључне одреднице за успостављање планских решења, што је предмет посебних циљева у погледу пажљивог усмеравања просторног развоја, нарочито у сегменту развоја урбаних и руралних подручја, инфраструктурних коридора, заштите вредности простора, активације неафирмисаних потенцијала, рехабилитације деградираних простора и активирања пограничних подручја.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Сремског управног округа, Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката града Сремска Митровица, Општинске управе Стара Пазова, ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица, ЈП за урбанистичко планирање и упрваљање путевима Рума, Одељења за урбанизам и грађење општинске управе Рума, Одељења за урбанизам општинске управе Пећинци, Драгица Плећеш, саветник за нормативно – правне послове у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, мр Владимир Пихлер, помоћник директора за урбанистичко планирање и Иван Тамаш, водећи просторни планер из ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, као и  заинтересовани грађани.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.