Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2021. години, за израду пројектно-техничке документације и реализацију пројектних активности на решавању проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине

РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ од 08.11.2021. године до 22.11.2021. године.

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне самоуправе за израду техничке документације“ или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особе за пријаве су Tамара Орловић и Светлана Марушић, на бројеве телефона: 021/487 4484 и 021/487 4735, e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs  и  svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs)

Текст конкурса

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР