Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, одржаће се у трајању од 15 дана, од 05.09.2022. године до 19.09.2022. године.

Примедбе на Нацрт Измена и допуна просторног плана физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко органа јединица локалне самоуправе надлежних за послове просторног и урбанистичког планирања, у току трајања јавног увида, до 19.09.2022. године.

Јавна презентација Нацрта Измена и допуна просторног плана биће одржана у згради Скупштине Града Суботица, у Плавој сали,  Трг слободе 1, Суботица, 08.09.2022. године у 11:00 часова.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 05.10.2022. године у Новом Саду, у згради  Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали на другом спрату, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.