Јавни увид у Нацрт ППППН за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење на животну средину