Нетехнички резимеи – 2022

Студије о процени утицаја на животну средину / Нетехнички резимеи – 2022

 1. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града Зрењанина на катастарској парцели 15392/5 КО Зрењанин I
 2. Студија о процени утицаја на животну средину, Пројекта: Измуљивање, депоновање и ремедијација седимента Пловног Бегеја од државне границе до хидрочвора Клек
 3. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: „Употреба синтетичког гипса (РЕА ГИПС) на постојећим постројењима у комплексу „Лафарге БФЦ“ у Беочину“
 4. Студијa о процени утицаја на животну средину пројекта за разраду и експлоатацију гаса на експлоатационом пољу Иђош лежиште, 140-20-01-02
 5. Студија о процени утицаја пројекта – утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације гаса и кондензата на експлоатационом пољу Србобран – Лежишта Пз+Бд+См-1 и Пз+Бд-2- на животну средину
 6. Студија о процени утицаја на животну средину – искоришћење топлоте кондензата са станице кондензата блока 12 (ФА-1201) за грејање резервоара сирове нафте ФБ-1202 и ФБ-1204 на кп 3555, 3563, 3570, 3571, 3572 ко Војловица
 7. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка као грађевинског материјала лежишта „Пашњак“ код Чоке
 8.  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта пренамена инсталације за пријем, складиштење и намешавање МТБЕ-а у инсталацију ЕТБЕ-а на катастарским парцелама 3547, 3549, 3551, 3553, 3557, 3570, 3576, 3532 и 3534 ко Војловица
 9. Студија процене утицаја на животну средину пројекта „Изградња привремених складишта зауљеног отпада на складишту НИС АД Нови Сад“ на катастарским парцелама 2498/18, КО Нови Сад 3
 10. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка као грађевинског материјала на површинском копу „Доњи Таванкут“ код Суботице
 11. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка као грађевинског материјала у лежишту „Хоргош“ код Хоргоша
 12. Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта изведених објеката на складишту етилена
 13. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта „реконструкције инсталација за аутоматско дозирање маркера и адитива на аутопунилиштви у РНП“ на к.п. 3529/1, к.о. Војловица СО Панчево