Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење опасног отпада, оператеру КЕМЕКО д.о.о. Ваљево, на локацији у Бачкој Паланци, ул. Друго железничко насеље 2б, на к.п. бр. 748/1 КО Бачка Паланка-град.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење опасног отпада, оператеру КЕМЕКО доо Ваљево, на локацији у Бачкој Паланци, ул. Друго железничко насеље 2б, на к.п. бр. 748/1 КО Бачка Паланка – град.

Оператер, КЕМЕКО доо Ваљево, Булевар палих бораца 91/92 бр.5, Ваљево, је дана 03. септембра 2021. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање дозволе опасног отпада, на локацији оператера у Бачкој Паланци, ул. Друго железничко насеље 2б, на к.п. бр. 748/1 КО Бачка Паланка – град.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 28. октобра 2021. године, донео решење број 140-501- 929/2021-05, о издавању дозволе складиштење опасног отпада, регистарски број 321 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 321 који се налази на сајту секретаријата хттп://www.екоурбапв.војводина.гов.рс/