Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператеру: AUTOFLEX Livnica Čoka doo, Виногради бб, Чока, на к.п. бр. 2716 КО Чока

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператеру AUTOFLEX Livnica Čoka doo, Виногради бб, Чока, (матичног броја: 08559279), на локацији у Чоки, Виногради бб,  на к.п. бр. 2716 КО Чока. 

Оператер, AUTOFLEX Livnica Čoka doo, Виногради бб, Чока, је дана 15. јуна 2021. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на локацији оператера у Чоки, Виногради бб,  на к.п. бр. 2716 КО Чока.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 29. септембра 2021. године, донео решење број 140-501- 745/2021-05, о издавању  интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, регистарски број 124/1 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 124/1 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/