Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, оператеру REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада оператеру REMONDIS Medison doo Zrenjanin, на локацији Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин, на катастарској парцели бр. 15365/119 КО Зрењанин.

Оператер, REMONDIS Medison doo, Zrenjanin, Др Ђорђа Радића 1, је дана 15. децембра 2021.године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Зрењанину, Др Ђорђа Радића 1, на катастарској парцели 15365/119 КО Зрењанин I.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 10. јануара 2022. године, донео решење број 140-501-1244/2021-05, о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, регистарски број 324 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 324 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/