Обавештење о подношењу Захтева за издавање привремене дозволе за рад постројења за управљање отпадом, који прибављају интегрисану дозволу, на локацији у Новом Саду , ул. Велики рит 9а, на катастарској парцели 11 КО Нови Сад III.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера DIP DOO NOVI SAD, Велики рит 9а, Нови Сад,  за издавање привремене дозволе за рад постројења за управљање отпадом, која прибављају интегрисану дозволу на локацији у Новом Саду, ул. Велики рит 9а, на катастарској парцели бр. 11 КО Нови Сад III.

Надлежни орган обавештава јавност да је 30.12.2020. године, оператер DIP DOO NOVI SAD, Велики рит 9а, Нови Сад, поднео Захтев:

  • за издавање привремене дозволе за рад постројења за управљање отпадом, која прибављају интегрисану дозволу на локацији у Новом Саду, ул. Велики рит 9а, за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада на локацији оператера, катастарска парцела бр. 11 КО Нови Сад III.

Активности које привредно друштво DIP DOO NOVI SAD, намерава да предузима су складиштење неопасног металног отпада, као и поновно искоришћење предметног отпада (топљење и ливење лаких метала) у циљу производње одливака, на локацији у Новом Саду.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у поднети захтев, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4484 Тамара Орловић и 021/487-4735 Светлана Марушић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 11.03.2022. године.

               Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.