Обавештење о подношењу Захтева за издавање привремене дозволе за рад постројења за управљање отпадом, који прибављају интегрисану дозволу, оператера „FCC KIKINDA“ d.o.o. на локацији у Кикинди, ул. Теремијски друм бб, Кикинда, на катастарској парцели бр. 11234 КО Кикинда.

20.05.2022.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера „FCC KIKINDA“ d.o.o., Генерала Драпшина 20, Кикинда, за издавање привремене дозволе за рад постројења за управљање отпадом, која прибављају интегрисану дозволу на локацији у Кикинди, ул. Теремијски друм бб, на катастарској парцели бр. 11234 КО Кикинда.

Надлежни орган обавештава јавност да је 07.03.2022. године, оператер „FCC KIKINDA“ d.o.o., Генерала Драпшина 20, Кикинда, поднео Захтев за издавање привремене дозволе за рад постројења за управљање отпадом:

  • одлагање отпада, која прибављају интегрисану дозволу на локацији у Кикинди, ул. Теремијски друм бб, на катастарској парцели бр. 11234 КО Кикинда.

Увид у поднети захтев, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, (канцеларија 39, приземље) од 11 – 13 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога је 20.06. 2022. године.

 Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.   

 

ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА

                                                                                                        ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА

 

                                                                                                      Немања Ерцег