ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за продужење рока важења интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица, матичног броја 08144605, за продужење рока важења интегрисане дозволе за рад целокупног постројења METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA и обављање активности ТОПИОНИЦА И ЛИВНИЦА ЧЕЛИЧНИХ ГРЕДИЦА, на локацији у Сремској Митровици, ул. Вишњевачка 27, катастарска парцела  8177/1 К.О. Сремска Митровица (број 140-501-281/2022-05 од 07.02.2022. године).

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/21).

Материјал се може преузети овде