ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за продужење важењa интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. из Инђије, матичног броја 20189843, за продужење важења интегрисане дозволе за рад целокупног постројења МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. и обављање активности ПРЕРАДА СТАРИХ ОЛОВНИХ АКУМУЛАТОРА, ОТПАДА И СИРОВИНА НА БАЗИ ОЛОВА, ПРОИЗВОДЊА СИРОВОГ ОЛОВА И  ЛЕГУРА НА БАЗИ ОЛОВА, на локацији у Инђији, ул. Саве Ковачевића бб, катастарска парцела  7507/15 К.О. Инђија (број 140-501-202/2022-06 од 18.01.2022. године.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/19).

Материјал се може преузети овде