Glavna knjiga 2014

Glavna knjiga 2014

454 Lafarge KIO komora – Postrojenje za merenje, transport i doziranje komunalnog i industrijskog otpada (KIO) u kalcinatorsku komoru, u fabrici cementa Lafarge BFC, na kp. br. 1461/8 KO Beočin

465 WindVision Windfarm B d.o.o. – Projekat Vetroelektrane Alibunar 2 ukupne snage 90 MW

482 NIS ad Novi Sad, NIS Gazprom Neft – Projekat rekonstrukcija sistema za prikupljanje i spaljivanje fluida za pripremu i transport nafte i gasa Elemir, na kp. br. 3026/1 KO Elemir SO Zrenjanin

484 Agroradičević d.o.o. – Projekat Poslovni kompleks u funkciji poljoprivrede, na kp.br. 69/27 KO Radičević

490 Apatinska pivara d.o.o. Apatin – PROJEKAT postrojenje za preradu otpadnih voda Apatinske pivare, na kp. br. 7803/3 KO Apatin SO Apatin

491 JP Elektromreže Srbije – PROJEKAT Rekonstrukcija TS 220/110/35kV Srbobran u TS 400/110 kV Srbobran

493 DP Novi Sad Gas – Projekat Izgradnja gasovoda visokog pritiska Bačka Palanka-Bač, sa odvojkom za Obrovac i GMRS Obrovac

506 NIS a.d.Novi Sad, Blok Prerada OD RNP – Projekat Zatvoreni sistem uzimanja uzorka u RNP, na kp br. 3530,3545,3559 i 3568 KO Vojlovica, SO Pančevo

509 NIS a.d.Novi Sad, Projekat Povezivanje aminskog postrojenja u Pogonu za proizvodnju i transport nafte i gasa u Elemiru

519 SZR Saša Kocić, Crna Trava – Projekat Eksploatacija opekarske sirovine iz ležišta Deponija kod Kovačice, na k.p. broj 6673, 6674, 6675, 6676, 6677/1, 6677/2, 6678, 6679, 6680 i 6681 KO Kovačica

532 NIS a.d. Novi Sad, Blok Prerada OD RNP, Rekonstrukcije sistema za loženje procesnih peći VA-2201 i VA-2201A/B u postojećim postrojenjima S-2100 (atmosferska destilacija II) i S-2200 (vakum destilacija) u bloku 6, ugradnjom jedinice za proizvodnju vodno-mazutne emulzije (VME) kao lož goriva umesto lož ulja

533 NIS a.d.Novi Sad, rekonstrukcija gasnog dela NGP Velebit-faza-1

541 NIS a.d.Novi Sad, Rekonstrukcije infrastrukture na NGP Velebit (faza 1 i 2) na KO Trešnjevac

542 Žaki komerc d.o.o., PROJEKAT Eksploatacija peska ležišta Čardarište

545 Hemofarm ad Vršac rek odeljenje ampula – Projekat Rekonstrukcija odeljenja ampula u fabričkom krugu Hemofarm ad Vršac, na kp br. 9690/1 KO Vršac.

546 JKP Vodovod i kanalizacija – PROJEKAT dogradnje i rekonstrukcije pogona za osnovno hlorisanje na PPV Štrand u Novom Sadu

548 NIS a.d.Novi Sad, Eksploatacija gasa sa gasnog polja Martonoš zapad

549 »Lafarge BFC» ad Beočin, Projekat postrojenje za prijem, skladištenje i doziranje mesno-koštanog brašna u fabrici cementa lafarž BFC

551 NIS ad, Projekat Rekonstrukcija i dogradnja sistema za linijsko namešavanje motornih benzina

552 GAT EGAL d.o.o. – Projekat Eksploatacija rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1102+500 do km 1103+000, na k.p. broj 10735 KO Kovin SO Kovin

554 NIS a.d.Novi Sad, Blok Prerada OD RNP – Projekat Izgradnja novih rezervoara za polimer modifikovani bitumen na k.p. broj 3530 KO Vojlovica

555 NIS a.d.Novi Sad, Blok Prerada OD RNP – Projekat Rekonstrukcija sistema šaržiranja S-2600 tokom zastoja FCC-postrojenja na k.p. broj 3570 KO Vojlovica

556 NIS a.d.Novi Sad, Blok Prerada OD RNP – Projekat Rekonstrukcija rezervoara FB-0713 u RNP, na k.p. broj 3536 KO Vojlovica SO Pančevo

557 NIS a.d.Novi Sad, Blok Prerada OD RNP – Projekat Izgradnja jedinice za tretman slopa u RNP, na k.p. broj 3549 KO Vojlovica SO Pančevo

560 IDEA SN d.o.o. – Projekat Eksploatacija rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1103+000 do km 1103+500, na k.p. broj 10735 KO Kovin i na k. p. broj 8483 KO Gaj

562 HIP – Petrohemija Pančevo ad – PROJEKAT Adaptacija hale za proizvodnju granulata PEVG u fabrici Panonija plast, na kp. br. 2673 KO Crepaja SO Kovačica

563 Lepenka d.o.o. Novi Kneževac – PROJEKAT kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW

564 JP Elektromreže Srbije – Projekat Dalekovod 110kV TS Ada-TS Kikinda 2

565 NIS a.d. Novi Sad – Projekat Rekonstrukcija infrastrukture na NGP Elemir

569 JP Elektromreže Srbije – Projekat Pogon za proizvodnju inaktivisanih bakterijskih vakcina i primarno i sekundarno pakovanje seruma za upotrebu u veterini

574 Livnica preciznih odlivaka d.o.o. Ada – Projekat Dogradnja postojeće proizvodne hale, na kp. br. 3818 KO Ada.

575 ad „HIP-Petrohemija“ Pančevo FSK Elemir – Projekat rekonstrukcija unutrašnjeg razvoda gasa i ugradnja novih gorionika na kotlovima za proizvodnju vodene pare u FSK u Elemiru, na kp. br. 1780 KO Elemir SO Zrenjanin

576 Regionalna deponija Subotica – Projekat Izgradnja Subotičke regionalne deponije na kp. br. 2635 KO Bikovo

577 Fresenius Medical Care Srbija – Projekat Izgradnja postrojenja za insineraciju otpadnog etilen oksida, na kp. br.8804/5 KO Vršac SO Vrašac

578 NIS a.d. Novi Sad NTC NIS-Naftagas – Projekat eksploatacije gasa na gasnom polju Majdan

579 GAT EGAL d.o.o. – Projekat Eksploatacija rečnog nanosa iz korita reke Save od km 56+500 do km 57+000, na k.p. broj 3631 KO Kupinovo SO Pećinci

580 Telekom Srbija a.d. – Projekat Bazna stanica NSM23/NSQ23 Iriški Venac II

581 NIS a.d.Novi Sad, Blok Prerade, Novi Sad – Projekat zatečenog stanja rekonstrukcija rezervoara FB-0801, FB-0802, na kp. br. 3547 KO Vojlovica i FB-1102 i FB-1104 na kp. br. 3549 KO Vojlovica.

582 ASA EKO d.o.o. Beograd – PROJEKAT Regionalni centar za upravljanje otpadom u Kikindi – podcelina 1v – Platoi za skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na k.p. br. 11234/5 KO Kikida.

588 Hidrograditelj BB d.o.o. – Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1422+000 do km 1423+000, na k.p. broj 8161/1 KO Bezdan SO Sombor

589 Vetroelektrane Balkana d.o.o. Beograd – Projekat Infrastrukturni kompleks vetrogeneratorskog polja Čibuk u Mramorku, Opština Kovin, koji se sastoji od 57 stubova vetrogeneratora, kompleksa trafostanice i upravnog kompleksa vetroparka, planirane podzemne elektromreže srednjeg napona koja će povezivati sve vetrogeneratore sa trafostanicom i mreže pristupnih puteva koji povezuju lokacije svih vetrogeneratora sa atarskim putevima.

591 Naftahem d.o.o. Sremska Kamenica – Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1242+000 do km 1243+000, na k.p. broj 7907/1 KO Sremski Karlovci

592 Telenor d.o.o. Novi Beograd – Projekat Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji Iriški Venac

596 JP Emisiona tehnika i veze, Beograd – Projekat Izgradnje nove emisione stanice JP ETB Kikinda, na kp. br. 11228/4 KO Kikinda SO Kikinda

599 RTC Luka Leget a.d. – Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Save od km 177+775 do km 177+900, na k.p. broj 989 KO Sremska Rača, Grad Sremska Mitrovica

601 RTC Luka Leget a.d. Grad Sremska Mitrovica – Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Save od km 177+775 do km 177+900, na k.p. broj 989 KO Sremska Rača, Grad Sremska Mitrovica.

604 RTC Luka Leget a.d. Grad Sremska Mitrovica – Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Save od km 137+000 do km 137+500, na k.p. broj 4308 KO Salaš Noćajski, Grad Sremska Mitrovica.

606 NIS a.d.Novi Sad, Blok Prerade, Novi Sad – Projekat zatečenog stanja Objekti blending ulja i Energetike u Rafineriji nafte Nove Sad.

607 NIS a.d.Novi Sad, Blok Prerade, Novi Sad – Projekat zatečenog stanja Objekti skladišta i manipulacije, kao i objekti za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Rafineriji nafte Nove Sad.

608 JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica – Projekat Centralni kompleks na Vodozahvat II, na kp. br. 14584/1 KO Novi sad SO Subotica