Glavna knjiga – 2019

Glavna knjiga – 2019

734 RTC Luka Leget a.d. iz Sremske Mitrovice, Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Save od km178+400 do km179+100, na k.p. broj 989 KO Sremska Rača, Grad Sremska Mitrovica

752 Lafarge BFC d.o.o., Projekat  Upotreba neopasnog otpada na bazi krečnjaka ili silicijum oksida kao alternativnih sirovina i istrošenog aktivnog uglja kao alternativnog goriva na postojećim postrojenjima u kompleksu Lafarž BFC u Beočinu, na kp. br. 1461/8 KO Beočin

757 Irmovo  a.d. iz Stepanovićeva, Projekat Distributivni centar tečnih goriva (evrodizel) ad Irmovo za sopstvene potrebe

765 NIS a.d. Novi Sad, Projekat za utvrđivanje izvedenog stanja radi nastavka eksploatacije nafte, rastvorenog gasa i slobodnog gasa na ekspltacionom polju Velebit

767 Monbat PLC doo, Projekat Povećanje postojećih kapaciteta tretmana i ponovnog iskorišćenja otpada i sirovina, kao i uvođenje novih vrsta otpada i sirovina na bazi olova radi dostizanja punog kapaciteta postrojenja i radnih dana u godini, na katastarskoj parceli br. 7507/15 KO Inđija

774 JP Srbijagas, Projekat Izgradnje transportnog gasovoda RG-01-21 od SGS Tilva do GMRS Bela Crkva

775 Postkey Real Estate d.o.o. iz Sremskih Karlovaca, Projekat Izgradnje terminala za skladištenje i pretovar naftnih derivata kapaciteta 23000m3, na lokaciji radne zone Prosjanica, na kp. br. 3484/4, 3484/5 i 3481/1 K.O. Sremski Karlovci

776 „Božić i sinovi“ doo, Projekat  zatečenog stanja projekta Kompleks reciklažnog centra za upravljanje neopasnim i opasnim otpadom, na kp. br. 2757 i deo 2764/1 KO Omoljica SO Pančevo

779 Remondis Medison d.o.o, PROJEKAT Pogona za termički tretman opasnog i neopasnog otpada na kp br. 15365/99 KO Zrenjanin I – radne zone

781 NIS ad Novi Sad, Blok Prerada, Projekat Rekonstrukcija sistema cevovoda u manipulaciji rezervoarskog prostora u RNP i sistema za automatsko aditiviranje mlaznog goriva sa zahtevima EI/JIG 1530 u sklopu blokova 20, 13, 16 i 24 na kp. br. 3570, 3532, 3576 i 3529/1 KO Vojlovica u RNP

785 Naftahem d.o.o. Sremska Kamenica, Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km1240+000 do km1239+000, na k.p. broj 7907/1 KO Sremski Karlovci 

788 JP Srbijagas, Projekat Izgradnja transportnog gasovoda RG-04-17/I od Sremske Mitrovice do Šida 

792 NIS a.d.Novi Sad, Projekat Rekonstrukcija postojećih objekata u manipulaciji i ugradnja nove opreme u cilju prilagođenja sistema za postrojenje duboke prerade u RNP, na k.p. broj 3529/1, 3531, 3532, 3533, 3534, 3541, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3552/1, 3555, 3557, 3558, 3559, 3563, 3568, 3569, 3570, 3572 i 3576 KO Vojlovica

799 FCC Kikinda d.o.o., Projekat Dogradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kikindi na kp. br. 11234/5 KO Kikinda

803 ad „HIP-Petrohemija“ Pančevo, Projekat Skladište neopasnog otpada, skladište D3, skladište hemikalija i skladište opasnog otpada D2 u Fabrici sintetičkog kaučuka ”HIP Petrohemija’

804 TE TO Pančevac d.o.o., Projekat izgradnja termoelektrane toplane Pančevo, na kp. br.3523/11 KO Vojlovica

805 NIS a.d.Novi Sad,  Projekat za utvrđivanje izvedenog stanja radi nastavka eksploatacije nafte, rastvorenog gasa i slobodnog gasa na eksploatacionom polju

806 Ivan Mladenović PR Ciglana Vasa Kuzmin, Projekat Eksploatacije opekarske sirovine na lokaciji Ograde II kod Kuzmina, na k.p. broj 3376/1, 3376/2, 3377/1, 3377/2, 3377/3, 3378, 3379, 3380, 3381 i 3382 KO Kuzmin, SO Sremska Mitrovica 

808 JP ”Putevi Srbije”, PROJEKAT Izgradnja brze saobraćajnice IB reda Novi Sad Ruma, Partija 1- Deonica 1, Petlja ”Auto put E-75” – Paragovo, sa planiranom trasom državnog puta IIA reda br. 100 od Žeželjovog mosta do petlje ”Auto put E-75”

809 „CRNI MB GAS PETROL“ d.o.o. Elemir, Projekat Eksploatacija peska na površinskom kopu „Vinogradi“ kod Elemira, na katastarskim parcelama br. 691/1, 691/2, 705, 708, 712, 713/5, 714, 702, 703/1, 703/3, 703/4, 711, 691/3, 692, 693, 700, 704, 703/2, 707, 710, 713/3, 709, 713/1, 713/2, 713/4 i 729 KO Elemir SO Zrenjanin

810 „KNOTT AUTOFLEX YUG“ d.o.o. iz Bečeja, Projekat Izgradnja kompleksa pocinkovaonice i dogradnja infrastrukturnih instalacija u okviru postojećeg kompleksa „KNOTT AUTOFLEX YUG“ u Bečeju, na katastarskim parcelama br. 7929/4, 7929/8, 7929/9, 7929/14, 7929/20 i 7929/23 KO Bečej

811 EKO – METAL d.o.o, Projekat Rekonstrukcije i promene namene proizvodne hale i dela energetskog objekta i izgradnja objekta za skladištenje i tretman opasnog otpada u okviru kompleksa EKO – METAL d.o.o u Vrdniku, na kp br. 5423/1 KO Vrdnik

812 Mitas d.o.o. Ruma, Projekat Adaptacija dela postojeće proizvodne hale – pogoni izrade poluproizvoda, konfekcije i vulkanizacije, na kp. br. 6817 KO Ruma SO Ruma

813 Projekat Finalne dezinfekcije vode na PPV ”Jaroš” u Somboru, na kp. br. 18957/1 KO Sombor II SO Sombor

814 NIS a.d.Novi Sad, Projekat za utvrđivanje izvedenog stanja radi nastavka eksploatacije nafte i rastvorenog gasa na eksploatacionom polju Boka

815 Grad Pančevo, Sekretarijat za investicije, Projekat Zaštita – sanacija naftovoda DN2 na mestu ukrštanja sa atarskim putem Glogonj – Crepaja

816 Karin Komerc MD d.o.o., Veternik, Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1266+700 do km 1267+200 (sektor Futog), na kp. broj 6690 KO Futog, Grad Novi Sad i kp. broj. 4268 KO Veternik Grad Novi Sad 

817 RTC Luka Leget a.d. iz Sremske Mitrovice, Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Save od km182+800 do km183+800, na k.p. broj 989 KO Sremska Rača, Grad Sremska Mitrovica

818 RTC Luka Leget a.d. iz Sremske Mitrovice, Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Save od km127+000 do km127+300, na k.p. broj 2665 KO Jarak, Grad Sremska Mitrovica

819 “Univerzum eksport-import” d.o.o. iz Aranđelovca, Projekat Eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu “Pustare” kod Inđije, na k.p. broj 4381/1 KO Inđija

820 SZR ”Markos Veljko Savić”, Projekat Eksploatacija opekarske sirovine iz ležišta ”Mlečika” Maradik kod Inđije, na kp. br. 3639/3 i 3639/4 KO Maradik SO Inđija

821 NIS a.d. Novi Sad Blok Prerada, Projekat zamena gorionika na pećima BA-2101 i BA-2301, u sklopu Rafinerije nafte Pančevo

822 NIS a.d. Novi Sad, Projekat za utvrđivanje izvedenog stanja radi nastavka eksploatacije nafte, rastvorenog gasa i slobodnog gasa na eksploatacionom polju Palić

823 NIS a.d. Novi Sad Blok Prerada, Projekat zamena gorionika na pećima BA-2401 i BA-2402, u sklopu Rafinerije nafte Pančevo

824 “DST Hidrosistem” d.o.o., obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu

825 SZR “BILAC” Sakule, projekat Površinska ekploatacija opekarske sirovine iz ležišta “Baština” kod Sakule na kp. br. 2587, 2588, 2589, 2590, 2608, 2609, 2613, 2614, 2615, 2616, i 2617 KO Sakule SO Opovo

826 ”TE-TO Pančevo” d.o.o, Projekat Izgradnja priključno razvodnog postrojenja PRP 220kV termoelektrane toplane Pančevo

829 Rapid d.o.o., Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Save od km 127+300 do km 127+600 na kp. br. 2665 KO Jarak Grad Sremska Mitrovica

830 GAZPROM ENERGOHOLDING SERBIJA TE-TO PANČEVO d.o.o, Projekat Povezanih instalacija za potrebe priključenja termoelektrane toplane (TE-TO) Pančevo na postojeću infrastrukturu

831 Chemical Agrosava d.o.o. iz Beograda, Projekat Objekti u ozakonjenju: magacini sredstava za zaštitu bilja, đubriva i semena; sušara sa nadstrešnicama; energana; magacin sredstava za zaštitu bilja; proizvodnja ambalaže za sredstva za zaštitu bilja i štamparija; upravna zgrada i nadstrešnica za lagerovanje opasnih materija na k.p.br. 566/22, 3660 i 3644 KO Šimanovci

832 NIS a.d.Novi Sad  Blok Prerada, Projekat Rekonstrukcija cevovoda S – 4300 sa ugradnjom opreme za on-line analize derivata, u okviru postrojenja MHC/DHT S-4300, u sklopu Rafinerije nafte Pančevo na kp. Br. 3566, 3567 i 3568 K.O. Vojlovica

833 AD ”Elektromreža Srbije” Beograd, Projekat Rekonstrukcija TS 400/220/110 kV ”Sremska Mitrovica 2” – opremanje DV polja 110kV br. E13.

834 NIS a.d.Novi Sad, Projekat eksploatacije gasa i kondenzata na eksploatacionom polju Melenci duboko  Ležište J-1

835 NIS a.d.Novi Sad, Projekat Utvrđivanje izvedenog stanja i nastavak eksploatacije nafte i rastvorenog gasa na eksploatacionom polju Lokve

837 ”Džimi commerce” d.o.o. iz Prigrevice, Projekat Eksploatacija peska na ležištu ”Mrcinište”, Prigrevica, na kp. br. 3482/2, 3482/3, 3480/10, 3480/9, 3480/8, 3480/7, 3480/6 i 3480/5, ukupne površine 27637m2 KO Prigrevica SO Apatin

838 ”EkoGradnja” d.o.o. iz Zrenjanina, Projekat Eksploatacija peska iz ležišta ”Mužljanska kolonija” kod Zrenjanina, na k.p. broj 18850/2, 18850/1, 18854 i 18855 KO Zrenjanin I

839 ”DST Hidrosistem” d.o.o., Smederovo, Projekat Eksploatacija rečnih nanosa iz korita reke Dunav od km 1079+000 do km 1079+500, na k.p. br. 4201 KO Banatska Palanka Opština Bela Crkva

840 JP ”Putevi Srbije”, PROJEKAT za izgradnju brze saobraćajnice državnog puta IB reda br.21 Novi Sad-Ruma, Partija 3- Deonica 3: Petlja ”Kać” – Petrovaradin (petlja ”Autoput E-75”), km 0+000,00 – km 6+900,00 ”PP – DP21”, L =6,900km

841 ”DMB SHIPPING” d.o.o., Ruma, Projekat vađenje rečnih nanosa iz korita reke Dunav od km 1103+000 do km 1103+500, na delu k.p. br. 10735 KO Kovin i na delu k.p.br. 8483 KO Gaj 1, SO Kovin

842 ”DMB SHIPPING” d.o.o., Ruma, Projekat Bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1249+000 do km 1249+500, na k.p. br. 6610/2 KO Petrovaradin

843 JP ”Putevi Srbije”, PROJEKAT Izgradnja brze saobraćajnice IB reda br.21 Novi Sad Ruma, Partija 1- Deonica 1, Petlja ”Auto put E-75” – Paragovo, sa planiranom trasom državnog puta IIA reda br. 100 od Žeželjovog mosta do petlje ”Auto put E-75”

845 NIS a.d.Novi Sad  Blok Prerada, Projekat Rekonstrukcija rezervoara FB-0711 i FB-0714 u okviru kompleksa NIS ”Rafinerije nafte Pančevo” na kp. br. 3536 K.O. Vojlovica

847 PR Eksploatacija šljunka i peska Kajakop Senta, Projekat eksploatacije peska na ležištu ”Crna bara 2” na k.p.br. 2232, 2233, 2235, 2236, 2238 i 2241 KO Crna Bara SO Čoka

848 NIS ad Novi Sad, Blok Prerada, Projekat Rekonstrukcija rezervoara MTBE-a FB-2003 u sklopu Bloka 20, na katastarskoj parceli br. 3570 KO Vojlovica SO Pačevo

849 HIP-Petrohemija a.d. Pančevo, Projekat Rekonstrukcije C linije blendovanja PEVG granulata u fabrici PEVG, u sklopu ”HIP Petrohemija” – Pančevo, na k.p. br. 15930, 15932,15934 i 15935 K.O. Pančevo

850 NIS a.d.Novi Sad  Blok Prerada, Projekat Ugradnja novog desaltera i povezivanje sa postojećim desalterom, sa dogradnjom sistema za prevenciju korozije, u okviru rekonstrukcije postrojenja atmosferske destilacije (Ѕ-2100), na katastarskim parcelama br. 3559, 3558 i 3557 KO Vojlovica SO Pančevo

853 Metalfer Steel Mill d.o.o., Projekat Izgradnja kompleksa valjaonice čelika za armiranje betona, na kp br. 8184/1, 8190/2 i 9065/4 KO Sremska Mitrovica

854 JP ”Putevi Srbije”, PROJEKAT za izgradnju brze saobraćajnice državnog puta IB reda br.21 Novi Sad-Ruma, deonica: početak obilaznice oko Rume do petlje ”Ruma”, na katastarskim parcelama KO Ruma SO Ruma

856 Naftahem d.o.o. Sremska Kamenica, Projekat Izgradnja pristana za pretovar naftnih derivata sa tehnološkim cevovodom, na k.p. br. 3484/12, 3484/17, 3484/18 i 7944 KO Sremski Karlovci

858 AD ”Elektromreža Srbije” Beograd, Projekat dalekovod 220kV TS HIP 2 – TS NIS, uvođenje u PRP 220kV TE-TO Pančevo