Prostorni planovi područja posebne namene koje donosi Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Stranica je u izradi

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa Zakonom donosi

  • Regionalni prostorni plan za područje autonomne pokrajine
  • Prostorni plan područja posebne namene za područja koja se u celini nalaze na teritoriji autonomne pokrajine

Regionalni prostorni plan

Regionalni prostorni plan se izrađuje za veće prostorne celine administrativnog, funkcionalnog, geografskog ili statističkog karaktera, usmerene ka zajedničkim ciljevima i projektima regionalnog razvoja.

Regionalni prostorni plan je planski dokument koji uz uvažavanje specifičnih potreba koje proizlaze iz regionalnih posebnosti, razrađuje ciljeve prostornog uređenja i određuje racionalno korišćenje prostora, u skladu sa susednim regionima i opštinama.

  • Regionalni prostorni plan Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl. list APV broj 22/2011)

Prostorni plan područja posebne namene

Prostorni plan područja posebne namene donosi se za područja koja zahtevaju poseban režim organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora, projekte od značaja za Republiku Srbiju ili za područja određena Prostornim planom Republike Srbije, ili drugim prostornim planom, a naročito za:

1) područje sa prirodnim, kulturno-istorijskim ili ambijentalnim vrednostima;

2) područje sa mogućnošću eksploatacije mineralnih sirovina;

3) područje sa mogućnošću korišćenja turističkih potencijala;

4) područje sa mogućnošću korišćenja hidropotencijala;

5) za realizaciju projekata za koje Vlada utvrdi da su projekti od značaja za Republiku Srbiju;

6) za izgradnju objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu je sastavni deo dokumentacione osnove planskog dokumenta.

Doneti prostorni planovi područja posebne namene

Prostorni planovi područja posebne namene u izradi