Prostorni plan područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci

(“Sl. list APV” broj 57/2017)