Kvalitet zemljišta

Zakoni

Zakon o zaštiti zemljišta (“SL. glasnik RS”, br. 112/2015)

Uredbe

Uredba o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, metodologiji, strukturi …
Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine i prioriteta za sanaciju i remedijaciju
Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu (Sl. gl. RS, 30/18 i 64/19)

Pravilnici

Pravilnik o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine

Odluke

Odluka o utvrđivanju nacionalnog programa zaštite životne sredine