Upravljanje otpadom

Zakoni

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 95/2018 – dr. zakon)
Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)

Uredbe

Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i ..
Uredbe o prizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih
Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2015. godini

Pravilnici

Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (“Sl. glasnik RS “, br. 96/2009)
Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom (“Sl. glasnik RS “, br. 95/2010)
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 48/2019)
Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (“Sl. glasnik RS”, br. 114/2013)
Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 81/2010)
Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima (“Sl. glasnik RS “, br. 86/2010)
Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina …
Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest (“Sl. glasnik RS “, br. 75/2010)
Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima (“Sl. glasnik RS “, br. 98/2010)
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima (“Sl. glasnik RS, br. 71/2010)
Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme…
Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2010)
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2010)
Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži PCB (“Sl. glasnik RS”, br. 37/2011)
Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada (“SL. gl. …
Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2010 i 88/2015)
Pravilik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada
Pravilnik o godišnjoj količini ambalažnog otpada po vrstama za koje se obavezno obezbeđuje prostor za preuzimanje, sakupljanje …
Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži …
Pravilnik o hemikalijama za koje je proizvođač ili uvoznik dužan da utvrdi kauciju za pojedinačnu ambalažu u koju je smeštena…
Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda…
Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih mat..
Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Sl. Glasnik RS”, br. 21/2010 i 10/2013)
Pravilnik o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika … (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2012, 89/2014 i 97/2015) PRAVILNIK o sadrzini deklaracije sredstava za zastitu bilja
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom (“Sl. Glasnik RS”, br. 76/2009) Pr
Pravilnik o vrstama ambalaže za pesticide i đubriva i o uništavanju pesticida i đubriva (“Sl. list SRJ”, br. 35/99 i 63/2001 – dr
Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik …
Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta kroz zaštićene zone
Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i… (17/2017)
Pravilnik o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim… (sl. glasnik 65/2011 i 17/2017)
Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada
Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Odluke