Druga radionica za pripremu 6. Nacionalnog izveštaja Konvencije o biodiverzitetu

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine učestvovali su na radionici posvećenoj pripremi 6. Nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o biodiverzitetu u Republici Srbiji. Organizator radionice bila je Agencija za zaštitu životne sredine, a učesnici su bili predstavnici iz više institucija, ustanova i stručnih organizacija koja se bave zaštitom prirode i biodiverziteta u Srbiji.

Radionica je nastavak već započetog procesa pripreme 6. po redu Nacionalnog izveštaja Konvencije o biodiveritetu, koju – kao potpisnik Konvencije – država Srbija dostavlja Sekretarijatu Konvencije. Prva faza izrade započet je na prvoj radionici organizovanog tokom decembra 2018. godine, kada su na osnovu strateških ciljeva i mera iz revidirane Nacionalne strategije očuvanja prirode definisani indikatori, koji služe kao osnova za prikupljanje podataka o stepenu i uspešnosti sprovođenja Konvencije. Zadatak druge radionice bio je detaljna razrada već definisanih indikatora i prezentacija rezultata naučnih istraživanja, objavljenih naučnih radova i drugih publikacija, koja sadrže konkretne podatke za utvrđivanje trendova neophodnih za izradu Nacionalnog izveštaja.

Radionica je organizovana uz finansijsku pomoć u okviru Programa za razvoj ujedinjenih nacija (UNEP) i stručne pomoći CHM mehanizma (Clearing-House Mechanism) implementacije Konvencije o biodiverzitetu. Izveštaj se priprema na platformi nacionalnog CHM portala (http://biodiverzitet-chm.rs).