Zaštita životne sredine u industrijskim objektima -kontrolne liste

Zaštita životne sredine u industrijskim objektima

Šifra KL

Naziv Kontrolne liste

KL-01-01/01

Studija o proceni uticaja

KL-02-01/01

Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje sa kontinualnim merenjem

KL-03-01/01

Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja

KL-04-01/01

Zaštita vazduha kod tehnoloških postrojenja sa kontinualnim merenjem

 

KL-05-01/01

Zaštita vazduha kod stacionarnih izvora zagađivanja bez kontinualnog merenja

 

KL-06-01/01

Zaštita vazduha kod benzinskih stanica

 

KL-07-01/01

Postupanje proizvođača opasnog otpada

 

KL-08-01/01

Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada

 

KL-09-01/01

Postupanje sa uređajima sa PCB uljima

 

KL-10-01/01

Zaštita od buke u životnoj sredini

 

KL-11-01/01

Dostava podataka

 

KL-12-01/01

Otpadne vode

 

KL-13-01/01

Zahtev za integrisanu dozvolu

 
KL-14-01/01 Uslovi iz integrisane dozvole  
  Alat za procenu rizika postrojenja i aktivnosti koja ne podležu izdavanju integrisane dozvole  
  Alat za procenu rizika postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola  
 

Alat (Kalkulator) za proračun emisija postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola